top of page

KOHER INSERTS - MAXIBN

HS.png
멕시비엔 (1).jpg

Line up CBN HARD TURNING Baru KOHER sekarang tersedia!

KB500A 

KB650A

TS.png
N.png

* L : Length of Cutting Edge / D : Diameter / T : Thickness / R: Corner Radius  (Unit: mm)

CNGA
CNGA120408N2.jpg

N2

CNGA

CNGA120408HS2.jpg

HS2

CNGA120408HS4.jpg

HS4

CNGA120408TS2.jpg

TS4

DNGA
DNGA150408N2.jpg

N2

DNGA

DNGA150408HS2.jpg

HS2

DNGA150408HS4.jpg

HS4

DNGA150408TS2.jpg

TS4

TNGA160408N3.jpg

N3

TNGA

TNGA
TNGA160408HS6.jpg

HS6

TNGA160408HS3.jpg

HS3

TNGA160408TS3.jpg

TS6

VNGA160408N2.jpg

VNGA

N2

VNGA
VNGA160408HS4.jpg

HS4

VNGA160408HS2.jpg

HS2

VNGA160408TS2.jpg

TS4

CCGW09T308N2.jpg

N2

CCGW

CCGW09T308HS2.jpg

HS2

CCGW
DCGW11T308N2.jpg

N2

DCGW

DCGW11T308HS2.jpg

HS2

DCGW
TPGW
TPGW110308N3.jpg

N3

TPGW

TPGW110308HS3.jpg

HS3

VBGW
VBGW160408N2.jpg

N2

VBGW

VBGW160408HS2.jpg

HS2

maxibn koher logo.PNG
bottom of page